FANDOM


Xẻng
[[250px-Shovel IMG|250px]]

Biểu tượng khi giết

Killicon shovel

Sử dụng bởi:

Soldier

Ô

Vũ khí cận chiến

Có ở:

Kho, Mở thùng #49(Strange)

"Tôi đã dùng cái xẻng hãng Mann Co. này được mười hai năm rồi. Nó chưa hề bị mòn. Nó chưa bao giờ dùng để đào đất cả!"

- Soldier

Xẻngvũ khí cận chiến mặc định của Soldier. Nó là một cây xẻng cầm tay có thể gấp lại với một tay cầm bị sứt mẻ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.